ثبت نام کاربر     ورود به سایت
 لينك‌ها کمينه شدن 

  

 جستجو در سایت کمينه شدن  توجه کمينه شدن 

با تشكر از بازديد شما از سايت آلاچيق روان استفاده ازاين بخش تنها براي اعضا مجاز مي‌باشد.

شما نيز مي‌توانيد به جمع اعضاي سايت آلاچيق روان بپيونديد. براي عضويت مي‌توانيد از گزينه ثبت‌نام استفاده كنيد.

عضويت و استفاده از تمام بخش‌هاي آلاچيق روان رايگان است.

لطفاً اطلاعات خواسته شده در فرم عضويت را به صورت كامل و دقيق وارد نماييد.

براي عضويت اينجا كليك نماييد.

 

با تشكر از شما

روابط عمومي موسسه آلاچيق روان


  

 مقالات کمينه شدن 

مقالات | طبقه بندی موضوعی | جستجو | RSS

۱۳۹۴ چهارم ارديبهشت
ابرازگری، کنترل و دوسوگرایی در ابراز هیجان در افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی، اختلال وسواس اجباری و گروه بهنجار
ارسال از گروه مقالات       گروه: مجله اندیشه و رفتار (علمی-پژوهشی)
تعداد مشاهدات: 3655          تعداد نظرات: 0
شواهد متقاعد کننده ای وجود دارد که بیانگر نرخ بالای شیوع اختلال شخصیت وسواسی در نمونه های مبتلا به اختلال وسواس اجباری است. بررسی و مقایسه ی سبک های ابراز هیجان با توجه به زیر مجموعه های گوناگون آن، می تواند مشخصه های دو اختلال را روشن تر کرده و شباهت ها و تفاوت آنها را نشان دهد. هدف پژوهش حاضر، مقایسه­ی سبک های ابراز هیجان (ابرازگری، کنترل و دوسوگرایی در ابراز هیجان) در افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی، اختلال وسواس اجباری و گروه بهنجار بود.  بدین منظور، طی یک پژوهش پس رویدادی 43 فرد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی، 41 فرد مبتلا به اختلال وسواس و 30 فرد بهنجار، با غربالگری انتخاب و از نظر وسواس اجباری، اختلال شخصیت وسواسی، ابرازگری هیجان، کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابراز هیجان مورد آزمون قرار گرفتند.  نتایج تحلیل واریانس، بیانگر تفاوت معنادار گروهها در کنترل و دوسوگرایی ابراز هیجان بود. بنظر می رسد ابرازگری هیجان نه تنها نمی تواند به عنوان شاخصی برای تمایز گروه مبتلا به اختلال وسواس اجباری با اختلال شخصیت وسواسی باشد، بلکه حتی برای تمایز بین گروه بهنجار از بیمار نیز، شاخص مناسبی نیست. این در حالی است که کنترل هیجانی و شدت دوسوگرایی در ابراز هیجان نیز می تواند شاخصی برای تمایز دو اختلال از یکدیگر باشد.
ادامه مقاله...
۱۳۹۳ بيست و هفتم مهر
رابطه سبك هاي دلبستگي و خودشكوفايي در شاغلين روان درمانگر شهر تهران
ارسال از حسام سیف       گروه: روان‌شناسی سلامت, روان‌شناسی شخصيت
تعداد مشاهدات: 2374          تعداد نظرات: 0
چكيده: ادبيات موجود در زمينه خودشكوفايي نشان مي دهد كه خودشكوفايي يكي از شاخص-هاي موثر مشاوره موثر است. شواهدي مبني بر ارتباط امنيت دلبستگي با خودشكوفايي و بعضي ابعاد آن وجود دارد. اين پژوهش به منظور تعيين نمودن رابطه سبك هاي دلبستگي با خودشكوفايي در شاغلين روان درمانگر انجام شده است. جامعه آماري شامل شاغلين روان درمانگر شهر تهران بوده است. از اين جامعه 145 نفر به روش نمونه گيري غير احتمالي چندمرحله اي انتخاب شدند. جهت گردآوري داده ها از دو پرسشنامه سبك دلبستگي بزرگسال هازان و شيور (1993)-AAQ و مقياس شكوفايي استعداد-MAP استفاده شد. جهت تحليل داده ها از آزمون-هاي همبستگي پيرسون، كروسكال-واليس، t گروه هاي مستقل و كاي دو استفاده شد. يافته هاي به دست آمده از پژوهش نشان داد كه نمرات خودشكوفايي و زيرمقياس گشودگي با سبك دلبستگي اجتنابي شاغلين روان درمانگر رابطه منفي معنا دار و نمره گشودگي به خود با سبك دلبستگي آزمودني هاي اجتنابي روان درمانگر رابطه مثبت معنادار داشت. نتايج پژوهش مورد بحث قرار گرفته اند.
ادامه مقاله...
۱۳۹۳ بيست و هفتم مهر
رابطه سبك هاي دلبستگي با عزت نفس و اميد در دانشجويان پرستاري
ارسال از حسام سیف       گروه: روان‌شناسي نابهنجاري
تعداد مشاهدات: 2985          تعداد نظرات: 0
مقدمه: اميد و عزت نفس به عنوان نمادي از سلامت روان بوده و به طور كلي متاثر از كيفيت ارتباطات نزديك با ديگران است كه به گونه اي عميق با سبك دلبستگي اشخاص ارتباط دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسي رابطه ي سبك هاي دلبستگي با عزت نفس و اميد در دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال 1392 انجام شده است.
روش پژوهش: اين مطالعه از نوع توصيفي تحليلي مي باشد كه بر روي 218 نفر از دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال 1392 انجام شده است. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه سبك دلبستگي كولينز و ريد، پرسشنامه عزت نفس رزنبرگ و پرسشنامه اميد ساندرز بود. داده ها پس از جمع آوري با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش هاي آمار توصيفي و آزمون پيرسون و تحليل رگرسيون خطي و با در نظر گرفتن سطح معني داري 05/0، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد كه بين سبك هاي دلبستگي ايمن و اجتنابي با عزت نفس همبستگي مثبت و بين سبك دلبستگي اضطرابي-دوسوگرا با عزت نفس همبستگي منفي وجود دارد. در مورد متغير اميدواري بين نمرات سبك دلبستگي ايمن با اميدواري همبستگي مثبت و بين سبك هاي دلبستگي ناايمن اجتنابي و ناايمن اضطرابي- دوسوگرا با اميد همبستگي منفي مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: به طور كلي پژوهش حاضر گوياي آن است كه دلبستگي ايمن عاملي مهم براي افزايش عزت نفس و اميدواري نسبت به آينده مي باشد؛ لذا پيشنهاد مي شود كه مسئولان دانشگاهي، روانشناسان و مشاوران نسبت به برگزاري كلاس ها و كارگاه هايي به منظور افزايش آگاهي والدين و خانواده ها در مورد تاثيراتي كه سبك هاي دلبستگي در مورد ويژگي هاي رواني آينده فرد برجاي مي گذارد، اقدام نمايند و تلاش كنند تا از طريق انجام مشاوره هاي حرفه اي با والدين و آموزش هاي مناسب از شكل گيري سبك هاي دلبستگي ناايمن در كودكي جلوگيري نمايند.
ادامه مقاله...
۱۳۹۲ چهاردهم مهر
ساختار روان شناسی
ارسال از حسام سیف       گروه: مجله بازتاب دانش (مروری)
تعداد مشاهدات: 2842          تعداد نظرات: 0
این مقاله مروری کوتاه بر وضعیت موجود و ساختارهای آموزشی روان  شناسی است.
ادامه مقاله...
۱۳۹۲ چهاردهم مهر
مقایسه ساختار انگیزش در افراد مبتلا به اختلال جسمانی شکل با افراد غیرمبتلا
ارسال از حسام سیف       گروه: مجله اندیشه و رفتار (علمی-پژوهشی)
تعداد مشاهدات: 3243          تعداد نظرات: 0

هدف پژوهش حاضر، مقایسه­ ی ساختار انگیزش در افراد مبتلا به اختلال جسمانی شکل و افراد غیرمبتلا بود. بدین منظور، از بین مراجعین بیمارستان عرفان و یک کلینیک خصوصی، 30 نفر مبتلا به اختلال جسمانی شکل به صورت در دسترس انتخاب و با 30 نفر افراد غیر مبتلا همتا شدند و از نظر سبک انگیزش، مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نمرات دو گروه نشان داد که افراد مبتلا به اختلال جسمانی شکل، ساختار انگیزشی ناسازگارانه­ از دارند.

ادامه مقاله...
۱۳۹۲ چهاردهم مهر
رابطه ی شیوه ی ارتباطی مادر با رفتار پرخاشگرانه ی کودک
ارسال از حسام سیف       گروه: روان‌شناسی كودك, مجله اندیشه و رفتار (علمی-پژوهشی)
تعداد مشاهدات: 3680          تعداد نظرات: 0

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه شیوه ارتباطی مادر با رفتار پرخاشگرانه کودک بود. بدین منظور، 380 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبستان تهران با روش نمونه گیری خوشه­ ای انتخاب و از نظر شیوه های فرزند پروری و رفتار پرخاشگرانه مورد آزمون قرار گرفتند.

 

ادامه مقاله...
۱۳۹۲ چهاردهم مهر
تبیین تکاملی بی اشتهایی
ارسال از حسام سیف       گروه: مجله بازتاب دانش (مروری)
تعداد مشاهدات: 3083          تعداد نظرات: 0
بر طبق نظریه ای جدید، بی اشتهایی روانی، احتمالاً ریشه در فرایند جست و جو برای غذا در انسانهای کوچ نشین دارد.
ادامه مقاله...
۱۳۹۲ چهاردهم مهر
عاطفه و شناخت
ارسال از حسام سیف       گروه: مجله بازتاب دانش (مروری)
تعداد مشاهدات: 3162          تعداد نظرات: 0

یکی از بزرگترین معماهایی که تاکنون در ارتباط با ماهیت انسان هنوز تا حدودی سربسته باقی مانده است، تاثیر متقابل شناخت و عاطفه بر یک­دیگر است. شناخت، شاه­راه هیجانی ارتباط ما با دنیای اطراف­مان محسوب می­شوند. با وجود این که عاطفه پدیده­ای بسیار قوی و همیشگی در زندگی روزمره ما به شمار می­رود، ولی تا چندی پیش در زمینه­ی عواطف انسان، پژوهش­های زیادی صورت نگرفته بود.

ادامه مقاله...
۱۳۹۲ چهاردهم مهر
تاثیر موسیقی بر درد فاز فعال مرحله اول زایمان زنان نخست زا
ارسال از حسام سیف       گروه: روان‌شناسی ‌پزشكی
تعداد مشاهدات: 3111          تعداد نظرات: 0

روشهای غیردارویی تسکین درد زایمان به علت مزایایی چون نداشتن عوارض سوء بر مادر و جنین، عدم تداخل در سیر زایمان، ساده و ارزان بودن و حتی خوشایند بودن برای مادر به روش­های طبی ارجحیت دارند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر موسیقی بر شدت درد فاز فعال مرحله­ی اول زایمان زنان نخست­ زا بود.

ادامه مقاله...
۱۳۹۲ چهاردهم مهر
مقدمات پژوهش در روانشناسی
ارسال از حسام سیف       گروه: مجله بازتاب دانش (مروری)
تعداد مشاهدات: 3038          تعداد نظرات: 0

دانش از پژوهش بر می­خیزد. پژوهش عمدتاً با روش مشخص می­شود. روش عبارت است از قاعده یا مجموعه­ای از قواعد برای حرکتی منظم به سوی هدف. در پژوهش، مسئله­ای مورد بررسی قرار می­گیرد. این مسئله، معمولاً به شکل ارتباطی بین دو یا چند عامل بیان می­شود. پژوهش­ها از یک سوی، متاثر از شرایط عینی جامعه مانند تکنیک­ها، وسایل و ابزار هستند و از سوی  دیگر، تحت تاثیر الگوهای کلی نگرش دانشمندان و به کارگیرندگان نتایج تحقیق قرار می­گیرند... .

ادامه مقاله...
صفحه قبل | صفحه بعد

  

 کاربران آنلاین کمينه شدن 
عضویت کاربران عضویت:
آخرین کاربر عضو شده جدیدترین: منمم
تعداد کاربران جدید امروز امروز: 0
تعداد کاربران جدید دیروز دیروز: 0
تعداد کل کاربران مجموع: 4268

افراد آنلاین افراد آنلاین:
مهمان مهمان: 21
عضو عضو: 0
مجموع مجموع: 21

کاربران آنلاین کاربران آنلاین:


 

تمام حقوق مادی و معنوی برای مؤسسه آلاچیق روان محفوظ می باشد       سیاست گذاری سایت   روش استفاده از سایت